แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

Share on Line
Share on Pinterest