ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การขายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานราชการรัฐต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest