thumbs
นายสมชาย พิมพัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก
โทร. 08 5750 6282
thumbs
สิบเอก ดารา วรรณภักดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก
โทร. 06 5342 9589
thumbs
นายโสวัติ สุราฤทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก
โทร. 09 3470 2217
thumbs
นายเอี้ยง วงค์ไชยา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 09 7043 4225
thumbs
นายเลิศ นันทะมิตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 06 2136 1922

Share on Line
Share on Pinterest