thumbs
นางสาวรัชฎาวรรณ คำก้อน
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

thumbs
นายสาวรัชฎาวรรณ คำก้อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
นายศุภนัส แสบงบาล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
08 9621 2909
thumbs
นายธนิต ศรีพอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

thumbs
จ่าเอก ก้องกรุง คำสุริย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นางสาวพรทิภา ศรศิริ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
09 4523 1809
thumbs
นางเรณู วงค์ไชยา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

thumbs
นายวัชระ ทุมมาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

thumbs
นางสาวธนาภรณ์ วงค์พิมพ์ศร
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

    person_upload/backend/groupphoto20_13.jpg person_upload/backend/groupphoto20_12.jpg person_upload/backend/groupphoto20_14.jpg person_upload/backend/groupphoto20_15.jpg

Share on Line
Share on Pinterest